21 Şub 2017
Şubat 21, 2017

Yıllık Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi

0 Yorum

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun  516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK doğrultusunda 28.02.2017 tarihine kadar düzenlenmesi gereken “YILLIK FAALİYET RAPORU” örneği aşağıdadır. 

 

………………………………………… ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2016 – 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem:…………………………………………………………

Ticaret unvanı                     :…………………………………………………………

Ticaret sicili numarası         :…………………………………………………………

Merkez Adresi                     : …………………………………………………………………………………………………

Şube Adresi                         : …………………………………………………………………………………………………

İletişim Bilgileri                     :

Telefon:……………………………………

Fax         :…………………………………………

E-posta adresi      :……………………………………

İnternet Sitesi Adresi           :……………………………………

 

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi                     :…………………………………..

b)- Ortaklık Yapısı :…………………………………..

 

 

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ

HİSSE ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

CARİ   DÖNEM HİSSE ADEDİ

CARİ  DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)                       :………………………………………………. TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:………………………………………………………………………

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

 

a)- Şirketin Yönetim Organı : ……… Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. ……………………..tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ile] seçilmişlerdir

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı                          :…………………………………………………….           

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                   :…………………………………………………….           

Yönetim Kurulu Üyesi                              :…………………………………………………….           

Yönetim Kurulu Üyesi                              :…………………………………………………….           

Yönetim Kurulu Üyesi                              :…………………………………………………….

Yönetim Kurulu Üyesi                              :…………………………………………………….

 

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

                        Ünvanı                                                Adı Soyadı                            .

                        ……………………………….             ………………………………….

                        ……………………………….             ………………………………….

                        ……………………………….             ………………………………….

                        ……………………………….             ………………………………….

 

c)- Personel Sayısı                        : ……………

 

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

 

 

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

HAKLAR

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  ……………………………………..

           

 

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

 

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Elde Edilen sonuçlar;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

 

a)     Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

b)     Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

c)     Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler                                          Pay Oranı

…………………………………………………      ……………

…………………………………………………      ……………

…………………………………………………      ……………

 

Dolaylı İştirakler                                              Pay Oranı

…………………………………………………      ……………

…………………………………………………      ……………

…………………………………………………      ……………

 

d)     Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

………………. Adet      ………………………………. TL

Açıklama :……………………………………………………………………………………….

 

e)     Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

f)       Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

g)     Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

              ………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

 

h)     Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

……………………………………..……….. Yılı hedeflerine ulaşılmıştır /aşağıdaki nedenlerden ötürü ulaşılamamıştır.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

i)       Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Yapılmış ve aşağıdaki gündemlere ilişkin kararlar alınmıştır.

                                               I.          …………………………….

                                             II.          …………………………….

                                            III.          …………………………….

 

 

j)       Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

k)     Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

5-FİNANSAL DURUM

 

a)     Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

 

Şirketimiz ……………….. yılını ………………….. TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı ………………… TL olup karşılığında …………………….. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin …………………………. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için ………………………. TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

 

b)     Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

 

2015 Yılı                2016 Yılı

               Dönem Karı / (Zararı)                                       …………………                  ………………….

               Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.                     …………………                  ………………….

               Dönem Net Karı / (Zararı)                                 …………………                  ………………….

 

c)     Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

d)     Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

e)     Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

a)     Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

b)     Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

c)     Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

7- DİĞER HUSUSLAR

 

a)     Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

b)     İlave bilgiler;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                    Yönetim Kurulu Başkan Yrd.       

                       (İmza)                                                                                           (İmza)

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir