Yabancıların Çalışma İzinlerinde Yeni Dönem: Uluslararası İşgücü Kanunu

 

 

Türkiye çalışma hayatına önemli ölçüde etki edecek olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu (“Kanun”), 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yerli-yabancı işgücü dengesini kurmayı hedefleyen Kanun, yabancı istihdamını destekleyici hükümler içermektedir. Kanun’un yürürlüğe girmesi ile 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Kanun’un 2. maddesi uyarınca Kanun, Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya hali hazırda çalışmakta olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapmakta olan yabancılar ile Türkiye’de geçici hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Kanun’da üç tür çalışma izni düzenlenmektedir: süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni ve bağımsız çalışma izni. Bununla birlikte, çalışma izni alınabilmesi için ön izin gerektiren bazı meslekler düzenlenmiştir. Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları’na başvurarak ön izin almaları ve çalışma izni başvurularını bu ön izin akabinde yapmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanun’un getirdiği en büyük yeniliklerden biri, 11. maddede düzenlenen Turkuaz Kart’tır. Turkuaz Kart uygulamasının amacı, nitelikli yabancı insan gücünün Türkiye’ye kazandırılmasıdır. Nitelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yeterli bulunan yabancılara verilen Turkuaz Kart ile bu kişilerin Türkiye’de süresiz çalışma iznine sahip olmasının ve eş ve çocuklarının uzun dönem oturma izni almasının yolu açılmıştır. Turkuaz Kart ilk başvuruda 3 yıl için, yenileme sonrasında ise süresiz olarak verilir.

 

 

 

 

 

 

Kanun’da çalışma izni muafiyetine ilişkin esaslar da düzenlenmektedir. Bu hususta getirilen en büyük yenilik, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olup Türkiye’de ikamet etmeyen yabancıların ve Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş şirketlerin ortaklarının çalışma izninden muaf tutulmuş olmasıdır.

 

 

 

Kanun, Türkiye’de nitelikli yabancı işgücüne yönelik politikaların geliştirilmesi ve Türkiye’de yabancı yatırımların artması amacıyla çeşitli yenilikler ve kolaylıklar öngörmektedir. Bununla birlikte, yabancıların çalışma izni olmaksızın kayıt dışı çalışması ve çalıştırılmasının önüne geçilmesi için etkili bir denetim siteminin kurulmasının amaçlandığı ve idari para cezalarının caydırıcı hale getirildiği görülmektedir.

 

 

 

Av. Yağmur ESER CEYLAN

Batı Ortak Avukatlık Bürosu

 

Nuovo Periodo per il Permesso di Lavoro degli Stranieri: La Legge sulla Forza Lavoro Internazionale

 

La Legge sulla Forza Lavoro Internazionale n.6735 (“La Legge”), che avrà un impatto importante sulla vita lavorativa turca, è entrata in vigore il 13 Agosto 2016. La Legge mira a stabilire un equilibrio tra la forza di lavoro locale e quella straniera e contiene delle disposizioni che sostengono l’occupazione degli stranieri. Con l’entrata in viore di questa Legge, la “Legge sui Permessi di Lavoro degli Stranieri” è stata abrogata.

 

La Legge, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comprende sia gli stranieri che attualmente lavorano in Turchia, sia quelli che hanno fatto ricorso per lavorare o per fare un tirocinio in questo Paese, oltre agli stranieri distaccati in Turchia per prestazioni lavorative transitorie. Inoltre, nell’ambito della Legge rientrano anche le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato domanda per impiegare i suddetti lavoratori stranieri distaccati.  La Legge prevede tre tipi di permesso di lavoro: permesso di lavoro a tempo determinato, permesso di lavoro a tempo indeterminato e permesso di lavoro independente (autonomo). La Legge porta una disciplina anche per alcune professioni per le quali è richiesto il consenso anticipato del Ministero per ottenere il permesso di lavoro. Gli stranieri che lavoreranno nei settori di educazione e della sanità, che necessitano competenze professionali specifiche, dovranno fare ricorso rispettivamente al Ministero della Pubblica Istruzione ed al Ministero dellla Salute per ottenere un permesso preliminare prima di presentare domanda per il permesso di lavoro.

 

Una delle novità più importanti portate dalla Legge è la “Turkuaz Kart” (la “Carta Turchese”), prevista dall’articolo 11. L’obiettivo di questa applicazione è quello di consentire alla Turchia l’acquisizione della forza lavoro straniera qualificata. La Carta Turchese sarà rilasciata agli stranieri in possesso dei requisiti necessari per essere riconosciuti “qualificati” da parte del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, i quali, assieme ai coniugi e figli, potranno ottenere permessi di lavoro a lungo termine. La Carta Turchese, alla prima domanda viene rilasciata per un periodo di 3 anni, mentre al rinnovo si rilascia per un periodo a tempo indeterminato.

 

 

 

La Legge disciplina anche le esenzioni previste per il permesso di lavoro. La novità più importante in questo tema si riferisce all’esenzione dall’obbligo di ottenimento del permesso di lavoro degli stranieri membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni ma non residenti in Turchia e di quelli che sono soci delle società costituite in Turchia ai sensi del Codice Commerciale Turco.

 

La Legge prevede diverse novità ed agevolazioni per lo sviluppo delle politiche volte all’acquisizione della forza lavoro straniera qualificata ed all’aumento del livello degli investimenti stranieri in Turchia. Tuttavia, tra gli obiettivi della Legge c’è anche la realizzazione di un sistema di controllo in grado di impedire e prevenire il lavoro nero e l’impiego illegale degli stranieri in Turchia, anche attraverso le multe amministrative che sono divenute abbastanza pesanti per un maggior effetto deterrente.

 

Av. Yağmur ESER CEYLAN

Studio Legale Associato “Batı”  

 

 

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir