TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERİN TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU

 

15.07.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile hizmet sağlayıcıların elektronik iletişime ilişkin sorumlulukları belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

 

Yönetmelik’le gelen düzenlemelerin en önemlisi, şirketlerin ticari ileti gönderimi için kullanıcılardan onay alma zorunluluğudur. Yönetmelik’in 7. maddesinde alıcılardan alınacak onayda, alıcının elektronik ticari ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu bir irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin yer alması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca onay, elektronik ortamda alınacaksa, onayın alındığının bilgisi, reddetme imkanı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelidir.

 

Onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya aittir. Hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklar. Talep edilmesi halinde bu kayıtlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulur.

 

 

Alıcılara gönderilecek ticari elektronik ileti içeriğinin alınan onaya uygun olması gereklidir.

Ticari elektronik iletinin başlığında veya içeriğinde;

· tacirler için MERSİS numarası ve ticaret unvanına

· esnaflar için adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasına yer verilir.

· Hizmet sağlayıcı, bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebilir.

 

 

Alıcılar hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari ileti almayı reddedebilmektedirler. Ret bildirimi imkânı, gönderilen her ticari elektronik iletide yer almalıdır.

 

Hizmet sağlayıcı, alıcının ticari elektronik iletiyi almayı reddettiğine ilişkin talebinin kendisine ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurur.

 

Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde, idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Günümüzde önemi ve kullanımı gittikçe artmakta olan elektronik ticaret bakımından önemli düzenlemeler içeren bu Yönetmelik’e uygun davranmak, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler açısından önem arz etmektedir.

 

Av. Yağmur ESER CEYLAN

Batı Ortak Avukatlık Bürosu

LA RESPONSABİLİTÀ DELLE AZİENDE CHE OPERANO IN TURCHIA IN RELAZIONE ALLA COMUNICAZIONE COMMERCIALE ED AI MESSAGGI ELETTRONICI COMMERCIALI

 

Con il Regolamento sulla Comunicazione Commerciale e sui Messaggi Elettronici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.07.2015, sono state stabilite ed attuate le responsabilità dei fornitori di servizi per la comunicazione elettronica.

 

 

 

La disposizione più importante del Regolamento riguarda l’obbligo delle società di chiedere il consenso degli utenti per l’invio dei messaggi commerciali.  Il disposto dell’articolo 7 del Regolamento prevede che in occasione della richiesta di consenso, sarà necessario ottenere la dichiarazione di espressa accettazione dell’utente, oltre al suo nome, cognome e l’indirizzo di comunicazione elettronica. Inoltre, se il consenso sarà espresso in ambiente elettronico, la conferma dell’avvenuto ricevimento del consenso dovrà essere inviata all’indirizzo elettronico dell’utente entro lo stesso giorno, con la concessione della facoltà di rifiuto.

 

 

L’onere di prova dell’avvenuto ricevimento del consenso spetta al fornitore di servizio che sarà tenuto a conservare le relative registrazioni per un periodo di un anno dalla data di scadenza del consenso; mentre tutte le altre registrazioni relative ai messaggi elettronici dovranno essere conservate per un anno dalla data della relativa registrazione e presentate al Ministero delle Dogane e del Commercio, su richiesta dello stesso Ministero.

 

Il contenuto dei messaggi elettronici inviati agli utenti deve essere conforme al consenso ottenuto.

Nel titolo o nel contenuto del messaggio elettronico commerciale può essere indicato:

• il numero MERSIS (sistema informativo centralizzato) e la denominazione sociale, per gli imprenditori/commercianti;

• il nome, cognome ed il numero di cittadinanza turca, per gli artigiani;

• gli eventuali marchi, denominazioni e logo identificativi dell’azienda.

 

 

 

 

Gli utenti possono rifiutare i mesaggi elettronici commerciali senza dover dichiararne il motivo. La facolta’ di rifiuto dell’utente deve essere indicata in tutti i messaggi elettronici commerciali inviati.

 

 

Il fornitore di servizi è obbligato a cessare l’invio dei messaggi elettronici entro e non oltre tre giorni  lavorativi dalla data di ricevimento della decisione di rifiuto dell’utente.

 

 

La legge prevede multe amministrative nel caso di violazione delle responsabilità derivanti dal Regolamento. Riteniamo che sia importante, per tutte le imprese nazionali ed estere operanti in Turchia, conformarsi alle disposizioni del suddetto Regolamento che contiene importanti norme sul commercio elettronico in continua crescita in tutto il mondo.

 

 

 

Av. Yağmur ESER CEYLAN

Studio Legale Associato “Batı”  

 

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir