Konkordato

7101 sayılı İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ile İcra İflas Kanunu’nun iflas erteleme hükümleri yürürlükten kaldırılmış, konkordato hükümleri genişletilmiştir. İflas erteleme talebinde bulunabilmek için iflasa tabi olmak veya borca batık olmak şartları aranırken konkordato talebi için borçlarını vadesinde ödeyememek veya ödeyememe riski bulundurmanın yeterli sayılması da konkordatonun daha yaygın uygulanmasını sağlamıştır.

Konkordatoya Başvurma Süreci Nasıl İşliyor?

Borçlu, borçlarını yapılandırmak için alacaklıları ile anlaşmak üzere yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi’nden süre talep eder. Mahkeme bu talebi öncelikle, konkordato başvurusu için kanunda belirtilen belgelerin eksiksiz olup olmadığını tespit etmek için inceler ve belgelerin eksiksiz olması durumunda borçluya “geçici mühlet” vererek bir veya daha fazla  geçici konkordato komiseri görevlendirir. Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir.  (Geçici mühlet 3 ay için verilir, bu süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir.) Mahkeme geçici mühlet içinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğuna kanaat getirirse borçluya “kesin mühlet” verir ve yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum yoksa geçici komiserin görevine devam etmesine karar vererek dosyayı komisere tevdi eder. (Kesin mühlet 1 yıl için verilir, bu süre en fazla 6 ay daha uzatılabilir.) Geçici mühlet ile kesin mühletin doğurdukları sonuçlar aynıdır. Mahkeme tarafından verilen bu süre içinde konkordato talep eden borçlu aleyhine amme alacakları dahil icra takibi yapılamaz, başlamış icra takipleri durur, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanmaz. Rehinle temin edilmiş alacaklar yönünden rehnin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takipler devam eder ancak mehil içerisinde satış yapılamaz. Leasingli malların teslim edilmesi istenemez.

Konkordato Kararı Verilmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

Mahkemece verilen bu süre içinde borçlu, borçlarını hangi vade ve hangi oranda ödeyeceğinin kararlaştırıldığı bir konkordato projesi hazırlar. Konkordato projesi hazırlandıktan sonra komiser, alacaklıları, müzakere etmek için “alacaklılar toplantısına” davet eder.  Projenin, mahkeme tarafından tasdik edilebilmesi için alacaklıların kanunda belirtilen çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. (Bu çoğunluk, kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini aşmalıdır.) Yasada belirtilen bu çoğunlukla kabul edilen konkordato projesi, teklif edilen tutarın borçlunun kaynaklarıyla orantılı olması ve borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçecek tutardan fazla olacağının anlaşılması, imtiyazlı alacakların (işçi alacakları, nafaka alacakları) tam olarak ödenmesi ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifa edilmesi şartlarını da sağlıyorsa Mahkemece tasdik edilir ve bağlayıcı hale gelir. Konkordato kararına karşı istinaf yolu açıktır.

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir