Kapsamı nedir? Bu kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır. Kişisel veri nedir? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?.. devamı →

09 Mar 2016
Mart 9, 2016

Havacılık Hukuku Paneli

0 Yorum

 Hukuk büromuzun kurucu ortaklarından Av. Niso Morhayim, 18 Mart 2016’da Özyeğin Üniversitesi’nde düzenlenecek olan, moderatörlüğünü hukuk büromuz ortaklarından Av. Lale Kaplan’ın yapacağı Havacılık Hukuku Paneli’nde uçaklarda uçuş güvenliğinin sağlanmasını konu eden bir konuşma yapacak.   devamı →

 29 Ocak 2016 tarihinde kabul edilen, 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Torba Yasa) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan devlet memurlarına doğumdan sonra kullanılacak izinler ile alakalı yeni düzenlemeler getirilmiştir. Aynı kanunda yer alan düzenlemeler ile 4857 Sayılı İş.. devamı →

 Hukuk büromuzun kurucu ortaklarından Av. Niso Morhayim, büromuz avukatlarından Lale Kaplan Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Kariyer Günleri” kapsamında avukatlık mesleğini ve kendi çalışmalarımızı içeren bir söyleşi gerçekleştirdi. devamı →

   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun  516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK doğrultusunda 29.02.2016 tarihine kadar düzenlenmesi gereken “YILLIK FAALİYET RAPORU”.. devamı →

24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde; a. Tebliğde belirlenen bir kısım mükellef grubuna elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu, b. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere ise e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğle getirilen zorunluluklar, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren.. devamı →

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 15.05.2015 tarihinde verdiği bir kararda, tapuda aile konutu şerhi konulmuş olmasa bile eşlerin birlikte yaşadığı taşınmaz üzerinde malik olan eşin banka lehine verdiği ipoteğin, aile konutundaki yaşantıyı güçlüğe soktuğu ve aile konutunun bu şekilde tek başına yapılan bir işlemle ipotek edilmesinin mümkün olmadığı ve diğer eşin açık ve belirli rızası alınmadığı.. devamı →

 1 Temmuz 2012’ de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 519’ a göre şirketler ayırmaları gereken yasal yedek akçeyi ayırdıktan sonra pay sahiplerine %5 oranında kar payı öder. Ardından kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel yasal yedek akçeye eklenir. TTK’ nın bu maddesinden şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Şirketin kar elde.. devamı →

 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, uygulama açısından boşluklara sahipti. Özellikle hizmet sağlayıcılar, ticari ileti gönderimi için alınması gereken izinler konusunda çelişkiler yaşamaktaydılar. Yürürlüğe giren kanunu dikkate almadan eylemlerine devam eden hizmet sağlayıcılar aleyhine şikayette bulunacak tüketiciler, bu şikayetlerini ne şekilde ve nereye yapacakları hususunda bilgi sahibi değillerdi. 15.07.2015 tarihinde Resmi Gazete.. devamı →

 Büromuz Spor Hukukçusu Mert Yaşar, 20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek sempozyumda, “Bağımsız Bir Spor Hukuku Var mı?” ve "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi Işığında Sporda Şiddetin Önlenmesi” başlıklı iki sunum yapacak.   devamı →