Hukuk Dünyasındaki Gelişmeler

13 Eylül 2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır. 13 Eylül 2018’den itibaren 30 gün içinde daha önce akdedilmiş ve yürürlükteki sözleşmelerin de Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesi gerekiyor. Kural ve istisnalar aşağıdaki tabloda düzenlenmektedir. Sözleşme Türü.. devamı →

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan, “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin amacı nedir? Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri.. devamı →

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” konulu yönetmelik 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelikte; kredi kartı ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarındaki taksitlendirme sürelerinde değişiklik yapılmıştır: Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de.. devamı →

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konulu yönetmelik 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelikte; kredi vadelerinin sürelerinde değişiklik yapılmıştır: Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde.. devamı →

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” konulu yönetmelik 15.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelikte; kredi vadelerinin sürelerinde değişiklik yapılmıştır: Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde.. devamı →

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları.. devamı →

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca Kanun’un yayım tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, bu tarihten itibaren iki sene içinde veri sorumlularınca Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi, Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin ise derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır… devamı →

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru hakkı nedir? Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Başvuru usulü nedir? 1 – İlgili kişi,.. devamı →

 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı nedir? Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin.. devamı →

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLULARINCA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 31.01.2018 tarihli “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” konulu kararı 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınması gereken önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve.. devamı →