6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. Ancak, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları.. devamı →

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca Kanun’un yayım tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerin, bu tarihten itibaren iki sene içinde veri sorumlularınca Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi, Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel verilerin ise derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi yükümlülüğü bulunmaktadır… devamı →

Büromuz kurucu ortaklarından Avukat Niso Nedim Morhayim, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nce 13.04.2017 tarihinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamasında Karşılaşılacak Sorunlar Paneli” nde gerçek yaşam örnekleriyle uygulama sorunlarını anlattı. devamı →

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvuru hakkı nedir? Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, veri sorumlusuna başvuru hakkına sahiptir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Başvuru usulü nedir? 1 – İlgili kişi,.. devamı →

 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı nedir? Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin.. devamı →

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE VERİ SORUMLULARINCA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 31.01.2018 tarihli “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” konulu kararı 07.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınması gereken önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve.. devamı →

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun  516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 610 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve 28 Ağustos 2012 tarih 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK doğrultusunda 28.02.2018 tarihine kadar düzenlenmesi gereken “YILLIK FAALİYET RAPORU” örneğini aşağıda bulabilirsiniz. Bu Yönetmelik, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre.. devamı →

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 tarihi itibari ile Resmi Gazete ’de yayımlanan ve 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Yönetmelik ile gelen düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. Yönetmeliğin kapsamı nedir? Bu yönetmelik; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Veri Sorumluları Sicilinin ilke,.. devamı →

07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde yapılan değişikliğe göre; Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri dört bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin Türk Lirası.. devamı →

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 28.10.2017 tarihi itibari ile Resmi Gazete ’de yayımlanan, 01.01.2018 tarihi itibariye yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile gelen düzenlemeler şu şekildedir. Kapsamı nedir? Bu yönetmelik, KVKK 7. Maddesi uyarınca veri sorumluları hakkında uygulanmaktadır. Kişisel veri işleme envanteri nedir? Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte.. devamı →